Zakres usług kancelarii adwokackiej

 1. Prawo rodzinne – stanowi odrębną, wyspecjalizowaną gałąź ustawodawstwa cywilnego. Jej istotną jest regulacja stosunków prawnych w rodzinie, a także jej funkcjonowania oraz istnienia. Ponadto obejmuje relacje wewnątrz rodziny, jak również między jej członkami a osobami trzecimi – z zewnątrz. W lęborskiej kancelarii adwokackiej osoby prywatne mogą skorzystać z pomocy prawnika. Adwokat może:
  • reprezentować powoda i pozwanego w postępowaniu o rozwód i separacje, alimenty a także zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej
  • prowadzić sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
  • reprezentować wnioskodawców i uczestników w sprawach majątkowych (np. o podział majątku)
  • prowadzić sprawy o alimenty
 2. Prawo cywilne – jest to gałąź prawa, która dotyczy regulacji stosunków między osobami prywatnymi. Składa się na nią wiele odrębnych działów, normujących nasze codzienne postępowanie, a w ich wyjaśnieniu może pomóc radca prawny bądź adwokat. Kancelaria Marty Malinowskiej w Lęborku udziela porad prawnych, a także:
  • reprezentuje powoda i pozwanego przed Sądem w dochodzeniu roszczeń, wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych
  • przygotowuje przedsądowe wezwania do zapłaty i sądowe wezwania do próby ugodowej
  • podejmuje się prowadzenia spraw spadkowych ( w tym: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek i zabezpieczenie spadku)
  • prowadzi postępowania wynikające z prawa własności nieruchomości, sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, wydanie nieruchomości
  • reprezentuje wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
 3. Prawo karne – stanowi zbiór przepisów, regulujących zasady odpowiedzialności karnej osoby za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Adwokat Marta Malinowska:
  • broni Klientów we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach, tj. w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu uproszczonym, zwyczajnym, w trybie przyśpieszonym, postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym i o wznowienie postępowania, a także w sprawach o wykroczenia
  • uczestniczy w postępowaniu wykonawczym – występuje o odroczenie wykonania kar, bierze udział w postępowaniu w tym zakresie, tj. reprezentowanie skazanego w postępowaniu przed sądami penitencjarnymi w sprawach o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary bądź o przerwę w wykonaniu kary
  • bierze udział w czynnościach dot. osoby zatrzymanej na Policji lub w Prokuraturze, jak również w posiedzeniach w przedmiocie rozpoznania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania reprezentowanie pokrzywdzonego, m. in. sporządzanie i składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
  • sporządzanie zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia
  • podejmuje się reprezentowania przed Sądem i występuje jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego przed Sądem
  • broni nieletnich przed Sądem Rodzinnym
 4. Porady prawne
  W kancelarii w Lęborku Klienci uzyskują porady prawne w formie ustnej lub pisemnej. Wsparcie może mieć charakter stałej obsługi, w szczególności na zasadzie współpracy z przedsiębiorstwami oraz instytucjami. Porad prawnych adwokat Marta Malinowska udziela także doraźnie – w konkretnej sprawie, z jaką do niej zwracają się osoby prywatne.