wynagrodzenie

Wysokość honorarium jest ustalana indywidualnie z Klientem. W zależności od charakteru powierzonego zlecenia wynagrodzenie może być ustalone ryczałtowo lub też według stawki godzinowej.

Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi uzależniona jest od charakteru sprawy, szacowanego nakładu pracy, przewidywanego czasu trwania oraz skomplikowania sprawy.

W przypadku reprezentacji przed sądem podstawę ustalenia wynagrodzenia stanowi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2017 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Kwota wynagrodzenia nie obejmuje związanych ze sprawą wydatków, opłat sądowych, opłat skarbowych i innych, które ponosi Klient.